• Home
  • GGZ-netwerk in de regio

GGZ-netwerk in de regio

In ons GGZ-netwerk Diletti is een intense samenwerking tussen verschillende professionals en diensten met specifieke inzet van ieders expertise actief. Het netwerk tracht het principe van stepped care na te streven en te optimaliseren in de regio.

De nulde lijn   

Op de nulde lijn bevindt zich de dienstverlening met een zo laag mogelijke drempel. Concreet gaat het hier om mantelzorgers, zelfhulpgroepen, telefonische hulplijnen, buurthuizen en crisiscentra.

De eerste lijn 

In de eerste lijn situeert zich de basisgezondheidszorg die rechtstreeks toegankelijk is voor de patiënt (o.a. huisartsen, thuisverpleegkundigen, apothekers). Een laagdrempelige en rechtstreeks bereikbare toegang tot hulp is bijgevolg een noodzaak. De eerstelijnsgezondheidszorg wordt verder aangevuld met diensten die vaak kosteloos toegankelijk zijn. Zo telt het GGZ-netwerk Leuven-Tervuren twee Nederlandstalige wijkgezondheidscentra in Tienen en Leuven waar inwoners terecht kunnen voor multidisciplinaire aanpak van gezondheidsproblemen alsook CAW, OCMW, Mutualiteiten, .... .

De tweede- en derdelijn

De tweede- en derdelijnsgezondheidszorg biedt meer gerichte en specialistische expertise wanneer eerstelijnszorg ontoereikend is. Zowel ambulant als in ziekenhuizen is er een breed aanbod uitgewerkt voor aanpak van psychische problemen. In twee centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) bieden psychiaters, psychologen en maatschappelijk werkers gerichte hulp aan personen met psychische problemen. Daarnaast is er een uitgebreid netwerk van zelfstandig gevestigde ambulante hulpverleners.

In de regio zijn er twee algemene ziekenhuizen (UZ Leuven en AZ Tienen) en 6 psychiatrische ziekenhuizen (UPC Sint-Kamillus, Sint-Annendael, UPC KULeuven- Kortenberg, UPC KULeuven – Gasthuisberg, Alexianen Zorggroep Tienen en het Psycho Sociaal Centrum).

De mobiele teams zorgen voor hulp in de thuissituatie, en het mobiel crisisteam zorg voor acute hulp bij crisis (op afroep of in de thuissiuatie).