Focusgroepen

Fora-vergaderingen zullen dit jaar meer en meer vervangen worden door themagerichte projectgroepen over de verschillende fora heen. In de Projectgroep van 7 februari 2018 werden daarom enkele thema’s geprioriteerd voor 2018 resulteren in de volgende 2 focusgroepen:

 

Focusgroep 1: Samenwerking thuiszorg/eerstelijn met GGZ

Deze groep wil concretiseren op welke manier TZ en EL langer aan zet kunnen blijven, hoe  en wanneer- GGZ  kan invoegen en versterken, op een aanvullende wijze en zonder nodeloze lange wachtlijsten en herhaaldelijke intakes voor cliënten. Het concretiseert dus de mogelijke samenwerking met de eerstelijn bij populatiegerichte GGZ ondersteuning.

Op 5 maart ging het eerste overleg van Focusgroep 1 door (klik hier voor het volledige verslag). Er werden verschillende afspraken gemaakt: 

  • Opstart lerende netwerken in de subregio’s : CAW + GGZ
  • Verzamelen van de minimaal nodige info tijdens het aanmeldingsgesprek (Voor  alle partners)
  • Overleg door alle actoren met hun directie ivm  mogelijkheden tijdsloten voor intersectoraal samenwerken 
  • Verkennen van de mogelijkheden: Sjabloon eerstelijnsversterkend basispad ggz + signaalkaart + crisiskaart + consultdesk
Acties vanuit Focusgroep 1 
Segment 1  ( zeer complexe zorgnoden)  vraagt case management: Samen met de EL bouwen we in iedere regio een lerend netwerk vanuit GGZ ter uitwerking van een model van intersectoraal casemanagement bij complexe ggz problemen (lerend netwerk start 15/5 in Tiense regio!)
Segment 2 vraagt disease management: Hiervoor zijn we ism de EL een model van Shared care aan hetuitwerken ( model van Witgele kruis ivm gestructureerde opvolging)
Segment 3 vraagt goede basiszorg vanuit de EL met tijdelijke ggz ondersteuning wanneer nodig. Hiervoor hebben we nu volgende tools : Observatielijst en basispad ggz bij signalen van psychische problemen in de thuiszorg, psychewijzer, consultdesk, …
Verslagen:
NIeuw overleg ging door tijdens het overleg van forum functie 1 op 4 juni 10u tot 12u te Gasthuisberg, zaal Brahms (1ste verdiep administratief gebouw). Het verslag volgt nog.

 

Focusgroep 2: Integratie van de verschillende functies en samenwerking

Nauwere samenwerking tussen de medewerkers van functie 2, 3 en 5 zal verder ontwikkeld worden ten dienste van de personen met een chronisch psychische kwetsbaarheid / aandoening. Op deze manier zal de zorgvrager onmiddellijk en juist toegeleid worden in functie van diens noden.
Bijzondere aandacht gaat naar functie 3, waar een nieuwe richting gegeven wordt aan de begeleiding naar dagbesteding en werk. De zorg voor begeleiding naar woonst en de zorg voor behoud van woonst zal met medewerking van actoren uit andere sectoren verder uitgewerkt worden.

Verslagen: 

 Op 14 juni van 10u tot 11u30 vond er omtrent dit thema een uiteenzetting plaats voor alle geïnteresseerden (leidinggevenden, basismedewerkers, …) van het netwerk DILETTI waar de Heer Bert Plessers  - kabinetsmedewerker voor geestelijke gezondheid Vlaanderen - de toekomst schetste van de GGZ in Vlaanderen. De volgende punten stonden geagendeerd:
  1. Uitleg rond het Vlaams beleid (decreet GG, Vlaamse sociale bescherming, intenties hervorming PVT/IBW)
  1. Gevolgd door stellingen om aan de hand hiervan in debat te gaan met de medewerkers
Het verslag volgt nog.